آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان
43 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » تابستان و پاییز 1374 - شماره 3 و 4 » (17 صفحه - از 133 تا 149)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به قصد توضیح شناخت‏خداوند ازطریق آیه‏های او و تحلیل ماهیت این نوع‏شناخت نگاشته شده است. نویسنده بابررسی چهار تفسیر برای شناخت آیه‏ای(علمی، فلسفی، تعبیر دینی، تذکر) نتیجه می‏گیرد که دو تفسیر شناخت آیه‏ای را در قالب استدلال گنجانده و دو تفسیر دیگر ماهیت‏شناخت آیه‏ای را غیراستدلالی می‏داند. نویسنده در پایان مقاله سه تفسیر از شناخت آیه‏ای را قابل جمع می‏داند و تعدد این تفسیرها را برحسب تنوع ساحتهای وجودی خود انسان موجه و تفسیر جان هیک از شناخت آیه‏ای (تعبیر دینی) را نادرست می‏داند. قرآن کریم در آیات فراوانی آدمی را به توجه به خلقت آسمان و زمین و حیوانات و خلقت انسان فرا می‏خواند: «افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها» «فانظر الی آثار رحمة‏الله کیف یحیی الارض بعد موتها» «فلینظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق...»
آدرس اینترنتی