الوین پلانتینگا و معرفت شناسی اصلاح شده
51 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار و تابستان 1381 شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پس از معرفی اجمالی الوین پلانتینگا به توضیح معرفت‏شناسی اصلاح شده می‏پردازد و موضوع توجیه باور دینی را در چارچوب نظریه باور دینی واقعا پایه بررسی می‏کند. دیدگاه پلانتینگا در مورد بی‏نیازی توجیه باور دینی از دلیل و برهان، در چارچوب برداشت هنجاری و وظیفه‏گرایانه وی از توجیه، توضیح داده شده است. این مقاله به نظریه برون‏گرایانه‏تر جواز (warrant)که در آثار متأخّر وی مطرح است، نمی‏پردازد. کلید واژه‏ها: معرفت‏شناسیِ اصلاح شده، توجیه، باور دینی، باور واقعا پایه