ایمان گرایی ویتگنشتاینی
58 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1381 - شماره 26 » (12 صفحه - از 123 تا 134)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پس از معرّفی ویتگنشتاین به شرح اجمالی ایمان‏گرایی و انواع آن می‏پردازد. تقریرهای گوناگون ایمان‏گرایی در قالب دو دسته کلّی ایمان‏گرایی حادّ و معتدل بررسی؛ سپس به توضیح ایمان‏گرایی ویتگنشتاینی پرداخته شده است. در ضمن توضیح انواع ایمان‏گرایی، به برخی از اشکال‏های آن‏ها و نیز رابطه ایمان‏گرایی و شکّاکیّت اشاره شده است. ایمان‏گرایی ویتگنشتاینی بر خصلت غیرشناختی زبان دینی تأکید دارد و باورهای دینی را بی‏دلیل می‏داند. ضمن تأکید بر درستی تفسیر ایمان‏گرایانه از ویتگنشتاین، درباره ناواقع‏گرا بودن وی تردید شده است. واژگان کلیدی: باور دینی، ایمان‏گرایی حادّ و معتدل، ایمان‏گرایی ویتگنشتاینی، شکّاکیّت و زبان دینی